Wielkość czcionki: A A A

Regulamin cmentarza

 1. Właścicielem i zarządcą cmentarza jest parafia św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Proboszcz Parafii św. Jakuba w Piotrkowie Kujawskim. Wszelkie sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w czasie pracy kancelarii parafialnej.

3. Cmentarz otwarty jest codziennie w porze letniej (1 IV - 31 X) od godz. 8.00 do 20.00, w porze zimowej (1 XI - 31 III) od godz. 8.00 do zmroku (do 17.00).

4. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek; dzieciom wolno przebywać tylko pod opieką dorosłych.

5. W szczególności niedozwolone jest na terenie cmentarza:

- przebywanie poza godzinami otwarcia,

- przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych i środków odurzających, palenie papierosów,

- wprowadzanie zwierząt,

- niszczenie zieleni,

- niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,

- wyrzucanie śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucanie śmieci nie pochodzących z cmentarza, wypalanie śmieci,

- prowadzenie akwizycji, umieszczanie reklam i rozkładanie wizytówek,

- zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego, ustawianie ławek, ogrodzeń, sadzenie drzew i krzewów, utwardzanie wokół miejsc grzebalnych, itp. Ławki, utwardzone miejsca, nasadzone drzewa oraz krzewy mogą być usunięte przez pracowników cmentarza bez powiadomienia dysponenta grobu,

- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi i rowerami bez zgody Administratora

- handlowanie i zarobkowanie bez zgody Administratora,

- usuwanie lub niszczenie na grobach tablic i napisów dotyczących osób tam pochowanych,

- zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,

- chodzenie po urządzonych miejscach grzebalnych

- samowolne wykonywanie prac budowlanych i kamieniarskich.

 6. Usługi i prace kamieniarskie przy grobach mogą być wykonywane tylko w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii cmentarza.

7. Zieleń wysoka znajduje się pod opieką Administratora. Dysponenci grobów nie mogą we własnym zakresie wykonywać sadzenia, wycinki ani innej zmiany stanu drzew i wysokich krzewów rosnących w alejach cmentarnych lub przy grobach.

8. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

9. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera opłaty.

10. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

11. Każdy grób powinien mieć dysponenta. Oświadcza on w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu.

12. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz po uprzednim wniesieniu opłat. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.

13. W przypadku stwierdzenia przez Administratora rażących uchybień przy wykonywaniu prac lub usług, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę postanowień regulaminu, nie wnoszeniu stosownych opłat albo uchybienia wymogom liturgii i zasadom obowiązującym w miejscu świętym Administrator może stosować wobec takiego wykonawcy czasowy lub stały zakaz działalności na cmentarzu.

14. Wykonawcy usług kamieniarskich zobowiązani są na wezwanie pracowników cmentarza i ochrony okazywać pozwolenie wydane przez Administratora na prowadzenie prac kamieniarskich. W przypadku braku pozwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich Zarządca ma prawo zabronić wykonywania usług kamieniarskich i nakazać opuszczenie terenu cmentarza, a w razie potrzeby wezwać odpowiednie służby porządkowe lub Policję.

 

Proboszcz Parafii Św. Jakuba

w Piotrkowie Kujawskim

Ks. Krzysztof Gąsiorowski

Strona wykorzystuje pliki cookies (które za Twoją zgodą wyrażoną poprzez korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, są instalowane w Twoim urządzeniu) w celach jej poprawnego działania, dostosowania do Twoich potrzeb, bezpieczeństwa, analitycznych (Google Analytics). Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out. Więcej w Polityce cookies oraz Polityce prywatności.

ROZUMIEM