Wielkość czcionki: A A A

Polityka Prywatności

Indico Plus sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Ostrów Tumski 4

Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana dnia 4 maja 2021 roku i obowiązuje bezterminowo wszystkich: Użytkowników strony parafialnycmentarz.pl (dalej jako Strona) lub jej podstron; osób kontaktujących się z nami, w tym poprzez formularz kontaktowy; korzystających z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook); będących naszymi Klientami; nie będących naszymi Klientami, ale których dane posiadamy w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych Klientów.

Poprzednie wersje dostępne do wglądu tutaj.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o których będziemy informować stosownym komunikatem na Stronie. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych.

Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).


Spis treści

I.Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

II.Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

III.Jak zbieramy Państwa dane?

IV.Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

        A.Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.

        B.Prawo do sprostowania danych.

        C.Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

        D.Prawo do ograniczenia przetwarzania.

        E.Prawo do przenoszenia danych.

        F.Prawo do sprzeciwu.

        G.Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

        H.Prawo do wycofania zgody.

        I.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V.Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

        A. Informacje ogólne.

        B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.

        C. Pliki cookie. – więcej w Polityce cookies.

        D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

        firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

VI.Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.

VII.Klauzula informacyjna dla Klientów.

VIII.Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których służbowe dane kontaktowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością (dot. m.in. służbowych danych kontaktowych pracowników, pełnomocników, przedstawicieli naszych Kontrahentów czy Podwykonawców)

XI.Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook


 1. Informacja o Administratorze Danych Osobowych.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest INDICO PLUS sp. z o.o., NIP: 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl

 2. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 1. W ramach przetwarzania Państwa danych osobowych dokładamy należytej staranności do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób legalny, rzetelny, przejrzysty oraz bezpieczny.

 2. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy przy przetwarzaniu danych osobowych:

  1. pozyskujemy dane osobowe w jasno określonych celach i nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;

  2. zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, czyli nie zbieramy ich „na zapas”;

  3. przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę określoną w przepisach prawa;

  4. dbamy o aktualność i poprawność Państwa danych osobowych i niezwłocznie reagujemy na zgłaszane nam wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych;

  5. ograniczamy przechowywanie danych osobowych jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;

  6. realizujemy Państwa prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, ich poprawiania, a także do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

  7. chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób niepowołanych, a także przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, uszkodzeniem lub zmianą danych osobowych;

  8. jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, zabezpieczony stosowną umową o powierzeniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;

  9. stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności;

  10. w ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

   • zasady poufności – dbamy o to, aby Państwa dane osobowe nie zostały przypadkowo ujawnione osobom nieupoważnionym;

   • zasady integralności – chronimy dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją;

   • zasady dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do danych, gdy zajdzie taka potrzeba. Każdy nasz współpracownik mający dostęp do Państwa danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności przetwarzanych danych osobowych.

 1. Jak zbieramy Państwa dane?

  Niektóre dane są gromadzone, gdy są nam przez Państwa udostępniane. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w kierowanej do nas korespondencji mailowej, czy zawieranej z nami umowie lub przekazywanych dokumentach związanych ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług.

  Posiadamy również dane osób trzecich, które nie są naszymi Klientami, a które otrzymaliśmy od naszych Klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz usług – więcej.

  Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookies. Na ten temat przeczytasz w naszej Polityce cookies.

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

  1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawa dostępu do danych,

    1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:

     1. cele przetwarzania,

     2. kategorie zebranych danych osobowych,

     3. wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,

     4. planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,

     5. poinformowanie o prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

     6. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

     7. źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,

     8. poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,

     9. przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

    2. Administrator może dostarczyć osobie zainteresowanej (osobie, której dane dotyczą) kopię posiadanych danych osobowych. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

    3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie.

    4. Jeżeli Administrator przetwarza duże ilości informacji o osobie, której dane dotyczą, Administrator może zażądać, przed podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności przetwarzania, których dotyczy jej żądanie.

   2. prawa do sprostowania danych,

    1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.

    2. Osoba zainteresowana może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.

    3. Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

   3. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

    1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

     1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

     2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

     3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 lub ust. 2 RODO,

     4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

     5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,

     6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
      o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).

    2. Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania w celu poinformowania innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, złożyła żądanie o usunięcie przez tych administratorów wszelkich łącz do tych danych, kopie danych lub ich replikacje (powielenia).

    3. Administrator niezwłocznie realizuje prawo osoby do usunięcia danych, chyba że zaistnieje jedna z poniżej wyszczególnionych przesłanek:

     1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

     2. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

     3. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) RODO (profilaktyka zdrowotna lub medycyna pracy) oraz art. 9 ust. 2 i) RODO (ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych) oraz art. 9 ust. 3 RODO (dane przetwarzane w celu profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy przetwarzane są przez osobę zobowiązaną do zachowania tajemnicy zawodowej),

     4. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,

     5. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   4. prawa do ograniczenia przetwarzania,

    1. Osoba zainteresowana (osoba, której dane dotyczą) może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:

     1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

     2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

     3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

     4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

    2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:

     • wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,

     • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

     • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

     • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

    3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

    4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

   5. prawa do przenoszenia danych

    Realizacja tego prawa nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Państwu przysługujących. Jeżeli przekazane dane będą Państwo przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – są Państwo odpowiedzialni za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych. Dotyczy to danych dotyczących Państwa, które nam Państwo przekazali i które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub umowy.

    1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.

    2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

     1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

     2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

    3. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

    4. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.

    5. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

   6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

    Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.

    1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

    3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

   7. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania,

    W każdym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

    Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Państwa danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

    1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

    2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

     1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą,
      a administratorem;

     2. jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator
      i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

     3. opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

    3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego profilowaniu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestaje przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

   8. prawo do wycofania zgody,

    Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Osoba, której dane dotyczą, a które przetwarzane są przez Administratora na podstawie zgody podmiotu danych, ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

    Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Organem nadzoru w stosunku do Administratora jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

  2. Żądania mogą być wnoszone:

   1. drogą tradycyjną na adres: INDICO PLUS sp. z o.o., ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań;

   2. drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@indicoplus.pl

   3. osobiście w naszej siedzibie: INDICO PLUS sp. z o.o., ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań;

  3. Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.

  4. Przy zgłoszeniu żądania powinni Państwo podać dane umożliwiające Państwa jednoznaczną identyfikację.

  5. Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, pragnącej wykonać prawa jej przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.

  6. Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Państwa o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

  7. Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy elektronicznie, chyba że zażądają Państwo innej formy.

  8. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  9. Komunikacja i działania podejmowane w związku z realizacją Państwa praw są, co do zasady, wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy:

   1. pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo

   2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  10. Jeżeli nie możemy jednoznacznie Państwa zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Państwa tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Państwa tożsamości. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, nie zostaną one przez państwo uzupełnione i Państwa jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich niepodania zostaną Państwo pouczeni.

  11. Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Państwa dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

 1. Zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

  A. Informacje ogólne.

  Jeżeli korzystacie Państwo z naszej strony, zbieramy dane, które zostaną przekazane na nasz serwer przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie (tzw. log serwera). Gdy wywołujecie Państwo naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które ze względów technicznych są wymagane do wyświetlenia strony internetowej:

  • nasza odwiedzana strona internetowa,

  • data i godzina dostępu,

  • ilość wysłanych danych w bajtach,

  • źródło/odnośnik, za pośrednictwem którego użytkownik trafił na stronę,

  • używana przeglądarka internetowa,

  • używany system operacyjny,

  • używany adres IP (ewent. zanonimizowany).

  B. Linki i wtyczki do mediów społecznościowych.

  1. Na naszej stronie internetowej nie korzystamy z wtyczek lub innych narzędzi sieci społecznościowych.

  2. Na naszej stronie internetowej znajdują się natomiast zewnętrzne linki do naszej strony na Facebooku oraz Aplikacji Drogowskaz. Przy korzystaniu z tych linków opuszczają Państwo naszą stronę internetową i przechodzą na stronę internetowa odrębnego od nas administratora danych, na której obowiązuje odrębna polityka prywatności.

  3. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzą wspomniani, odrębni od nas administratorzy danych. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności, należy zapoznać się z informacją o ochronie danych tych administratorów.

  Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dla odwiedzających fanpage Facebook.

  C. Pliki cookie. – więcej w Polityce cookies.

  1. Aby uatrakcyjnić użytkownikom odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, stosujemy tzw. pliki cookie. Strona zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony.

  2. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane przez Stronę i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Strony. Państwa dane zbierane przy pomocy plików cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji. Stosownie do zastosowanych przez Państwa ustawień przeglądarki, pliki cookie mogą zostać wykorzystywane także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony, dzięki czemu możemy stale ulepszać jej funkcjonalność. Nasza Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji. Prosimy pamiętaj, że te inne strony internetowe również mogą wykorzystywać pliki cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za pliki cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikacje, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików Cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

  3. Proszę pamiętać, że mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby byli Państwo informowani o tym, że dana strona używa plików cookie oraz aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo udzielić czy też odmówić zgody na korzystanie z tych plików. Każda przeglądarka różni się co do sposobu zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi linkami:

  4. W wyniku zmiany ustawień w Państwa przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt - out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuną Państwo wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

  5. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w zakresie urządzeń mobilnych znajdą Państwo na stronach internetowych producentów najpopularniejszych systemów mobilnych (urządzenia z systemem iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry).

  6. W związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Strony, co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Aktualnie USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczących ochrony danych. Natomiast zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (SSC).

  7. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  8. Więcej w naszej Polityce cookies.

  D. Korzystanie z narzędzi dostawców zewnętrznych – pliki cookie dostawców zewnętrznych.

  Z uwagi na korzystanie na naszej stronie z narzędzi dostawców zewnętrznych, w tym narzędzi analizy statystyk serwisów, podczas skorzystania z naszej strony, w Państwa urządzeniu mogą być instalowane plik cookie:

  • firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

   Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin na stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics:

   Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

   https://policies.google.com/privacy?hl=pl

   W związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics w celu tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej Strony, co umożliwia nam ulepszanie jej struktury i zawartości, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Aktualnie USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczących ochrony danych. Natomiast zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (SSC).

   Więcej w naszej Polityce cookies.

 1. Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się, np. poprzez przesłanie wiadomości.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INDICO PLUS sp. z o.o., NIP: 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl

  2. Państwa dane są przetwarzane w celu:

   1. nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość oraz w celach administracyjnych, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia RODO) – test równowagi dostępny na życzenie;

   2. jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy – w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

  3. Odbiorcy danych:

   Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem), firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;

   2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

  4. Okres przechowywania danych:

   Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały. Jeśli z okoliczności wynika, że dany stan rzeczy został wyjaśniony, a na przeszkodzie nie stoją żadne ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania Państwa danych - po przetworzeniu zapytania – zostaną one skasowane.

  5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

   W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

   1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

   3. prawo do usunięcia danych,

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać w tym celu tych danych osobowych.

   6. prawo do przenoszenia danych,

   7. prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I powyżej.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

  7. Skarga do organu nadzorczego:

   W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

  8. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

   Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 1. Klauzula informacyjna dla Klientów.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INDICO PLUS sp. z o.o., NIP: 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl.

  2. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

   1. w celu zawarcia umowy świadczenia usług - na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą i podjętymi przez Państwa czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),

   2. w celu wykonania zawartej przez Państwa z nami umowy o świadczenie usług – na podstawie zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO),

   3. w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartej z Państwem umowy, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem, chroniącym nas przed konsekwencjami niewykonania naszych prawnych obowiązków – na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO),

   4. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit f RODO) – test równowagi dostępny na życzenie.

  3. Odbiorcy danych:

   Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

   1. podwykonawcom - podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu naszych usług, w tym przy przetwarzaniu danych, z którymi łączy nas umowa powierzenia przetwarzania danych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania (np. do zarządzania relacjami z Klientem, fakturowania), naszej firmie księgowej, firmie dającej nam wsparcie w zakresie IT;

   2. odrębnym od nas administratorom danych, którym dane ujawniane są na ich wniosek, na podstawie przepisów, np. urzędom, organom państwowym i organom administracji państwowej.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

  4. Okres przechowywania danych:

   Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

   1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy świadczenia usług prawnych przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami,

   2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia wykonywania umowy, a po tym czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa, maksymalnie 5 lat od końca roku, w którym zakończył się cel, w którym dane osobowe zostały zgromadzone,

   3. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania przez nas obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności prawniczej i realizacją zawartej z Państwem umowy - przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, maksymalnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

   4. Państwa dane przetwarzane w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przetwarzamy przez czas przedawnienia roszczeń.

  5. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

   W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

   1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

   3. prawo do usunięcia danych,

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać w tym celu tych danych osobowych.

   6. prawo do przenoszenia danych,

   7. prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I powyżej.

  6. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

  7. Skarga do organu nadzorczego:

   W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

  8. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

   W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia umowy i jej realizacji, podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

 1. Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, których służbowe dane kontaktowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością (dot. m.in. służbowych danych kontaktowych pracowników, pełnomocników, przedstawicieli naszych Kontrahentów czy Podwykonawców)

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INDICO PLUS sp. z o.o., NIP: 7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl.

  2. Przetwarzamy wyłącznie Państwa służbowe dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu.

  3. Źródła pozyskania Państwa danych to:

   1. od Państwa,

   2. od podmiotu którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem,

   3. z publicznie dostępnych źródeł jak strona internetowa, konta w social mediach itp. podmiotu, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem.

  4. Państwa służbowe dane kontaktowe przetwarzamy Państwa w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

   1. w celach kontaktowych z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem - na podstawie zainteresowania tego podmiotu naszymi usługami i podjętych przez ten podmiot czynności zmierzających do zawarcia umowy;

   2. w celach kontaktowych związanych z wykonywaniem zawartej z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, umowy - na podstawie zawartej umowy;

   3. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawiciele, umowy na podstawie:

    • przepisów prawa np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego),

   4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ze strony podmiotu, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - Test równowagi dostępny na życzenie.

  5. Odbiorcy danych:

   Państwa dane są udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

   1. podmiotom i osobom, którym udostępnienie danych wynika z treści zawartej pomiędzy nami umowy, tj. celu umowy nie da się zrealizować bez udostępnienia danych tym odbiorcom;

   2. podwykonawcom - czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.:

    • usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;

    • firmie księgowej, podwykonawcom zaangażowanym w realizację zawartej pomiędzy nami umowy;

   3. urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak Urząd Skarbowy, a także innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Państwem umowy oraz przez przepisy prawa.

   Szczegółowy wykaz odbiorców danych dostępny na życzenie.

   Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

  6. Okres przechowywania danych:

   Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

   1. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami;

   2. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy,

   3. Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy zawartej z podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

  7. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

   W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

   1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

   2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

   3. prawo do usunięcia danych,

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

    Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać w tym celu tych danych osobowych.

   6. prawo do przenoszenia danych,

   7. prawo do cofnięcia zgody - gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Ważne, aby zapamiętać, że: cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I powyżej.

  8. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

  9. Skarga do organu nadzorczego:

   W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 1. Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage Facebook

  Klauzula dedykowana jest użytkownikom fanpage https://www.facebook.com/ParafialnyCmentarza w szczególności osobom, które:

  • dokonały subskrypcji fanpage https://www.facebook.com/ParafialnyCmentarzpoprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub

  • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

  UWAGA!: W ramach fanpage zbierane są informacje o statystykach strony. Statystyki strony to zbiorcze statystyki tworzone na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Facebooka, gdy użytkownicy korzystają ze stron i powiązanych z nimi treści. Statystyki strony udostępniane stronie mogą wymagać przetwarzania danych osobowych. W zakresie tych danych INDICO PLUS sp. z o.o oraz Facebook Ireland LTD. są ich współadministratorami, choć INDICO PLUS sp. z o.o nie ma dostępu do danych osobowych przetwarzanych w ramach zdarzeń - ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony. Zdarzenia wykorzystywane do tworzenia statystyk strony nie przechowują adresów IP, identyfikatorów plików cookie ani innych identyfikatorów powiązanych z osobami lub ich urządzeniami poza identyfikatorem użytkownika Facebooka w przypadku użytkowników zalogowanych do Facebooka. Zdarzenia rejestrowane przez Facebooka w celu utworzenia statystyk strony są definiowane wyłącznie przez Facebook Irealnd Ltd. i INDICO PLUS sp. z o.o nie może w żaden sposób konfigurować, zmieniać ani w inny sposób na nie wpływać. Więcej w CZĘŚCI II klauzuli.

  SPIS TREŚCI:

  CZĘŚĆ I: INDICO PLUS sp. z o.o jako Administrator danych użytkowników fanpage.

  CZĘŚĆ II: INDICO PLUS sp. z o.o oraz Facebook Ireland Ltd. jako współadministratorzy danych statystycznych użytkowników fanpage.

  CZĘŚĆ I

  I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: INDICO PLUS sp. z o.o., NIP7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl.

 1. Informacje ogólne:

  1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

   • Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

   • Wszelkie działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
    w regulaminie Facebooka.

   • Polityka naszego fanpage’u może różnić się treścią od innych stron podmiotów na Facebooku.

   • Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

   • Nasza firma administruje Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

   • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

   • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.

   • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square. Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, więcej: https://www.facebook.com/policy

 2. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas
   w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

  2. podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

  3. inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

  4. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

  5. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;

  6. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);

  7. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga – w zakresie tych danych dochodzi pomiędzy nami a Facebook Ireland Ltd. do współadministrowania – więcej w CZĘŚĆI II klauzuli.

 3. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. w celu prowadzenia fanpage https://www.facebook.com/ParafialnyCmentarz na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności
   z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO) – test równowagi dostępny
   u Administratora;

  2. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – test równowagi dostępny u Administratora;

  3. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  4. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 4. Odbiorcy danych:

  Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

  2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z nami przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;

  3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/policy

  Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
  w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach zapisanych w Regulaminie świadczenia usług, akceptowanych przez użytkowników portalu, więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 5. Okres przechowywania danych:

  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

  1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;

  2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

  3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

  4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

  5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

  6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 6. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

  W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

  3. prawo do usunięcia danych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać w tym celu tych danych osobowych.

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do cofnięcia zgody - w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową lub list przesłany pocztą tradycyjną lub osobiście w naszej siedzibie – dane kontaktowe w pkt I i III powyżej.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 8. Skarga do organu nadzorczego:

  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce
  (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 9. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

  Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

CZĘŚĆ II

Informacje o statystykach strony

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  • INDICO PLUS sp. z o.o., NIP7822742234, ul. Ostrów Tumski 4, 61-109 Poznań, e-mail: biuro@indicoplus.pl.

  oraz

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square. Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland,

  na zasadach Współadministrowania.

 2. Państwa dane osobowe są W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E przez INDICO PLUS sp. z o.o. oraz Facebook Ireland Ltd. w celach: statystycznych oraz reklamowych - na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danymi. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

 3. Wyciąg istotnych dla Państwa postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny na życzenie oraz pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W tym miejscu wskazujemy, że:

  1. Facebook Ireland Ltd. odpowiada:

   • za przetwarzanie Państwa danych we wskazanych celach;

   • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;

   • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;

   • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;

   • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych.

  2. INDICO PLUS sp. z o.o. odpowiada:

   • za posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

   • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nią celów przetwarzania

  3. Facebook Ireland Ltd. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

  4. irlandzka Komisja ds. ochrony danych jest głównym organem nadzorczym odpowiedzialnym za nadzór nad wspólnym przetwarzaniem danych do celów statystyk strony (wyjątki dotyczą przypadków, gdy administrator strony jest organem administracji publicznej). Przysługuje Państwu zawsze prawo do wniesienia zażalenia do irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych osobowych (zob. www.dataprotection.ie) lub do innego organu nadzorczego.

  5. ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas Współadministrowane:

   Punkt Kontaktowy

   Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square,Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irelandlub przez formularz kontaktowy: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

   WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, są Państwo uprawnieni do realizowania swoich praw wobec każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Państwa żądanie zostanie przekazane do Facebook Ireland Ltd., który odpowie na żądanie.

 4. Statystyki strony to zbiorcze statystyki tworzone na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Facebooka, gdy użytkownicy korzystają ze stron i powiązanych z nimi treści. Zdarzenia takie składają się z rożnych danych, takich jak poniższe, w zależności od konkretnego zdarzenia:

  • Działania użytkowników. Zaliczają się do tego następujące działania: wyświetlanie stron, postów, filmów, relacji czy innych treści powiązanych ze stroną; korzystanie z relacji; obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony; polubienie strony lub posta i anulowanie polubienia; polecenie strony w poście lub komentarzu; skomentowanie, udostępnienie posta lub zareagowanie na post na stronie (łącznie z typem reakcji); ukrycie posta strony lub zgłoszenie go jako spamu; ustawienie kursora nad linkiem do strony lub jej nazwą lub zdjęciem profilowym w celu obejrzenia podglądu zawartości strony; kliknięcie przycisku przekierowującego do witryny internetowej, numeru telefonu, przycisku wskazówek dojazdu lub innego przycisku na stronie; wyświetlenie wydarzenia na ekranie, zareagowanie na wydarzenie wraz z określeniem typu reakcji, kliknięcie linka przekierowującego do zakupu biletów na wydarzenie; uruchomienie komunikacji ze stroną za pośrednictwem Messengera; wyświetlanie lub klikanie artykułów w sklepie strony.

  • Informacja o działaniach, użytkownikach je podejmujących oraz przeglądarkach i aplikacjach wykorzystywanych do nich, np.: data i godzina działania; kraj/miejscowość (określone na podstawie adresu IP lub profilu użytkownika w przypadku użytkowników zalogowanych); kod języka (na podstawie nagłówka http przeglądarki lub ustawień języka); grupa wiekowa/płeć (z profilu użytkownika wyłącznie w przypadku użytkowników zalogowanych); poprzednio odwiedzona witryna internetowa (z nagłówka http przeglądarki); informacja o tym, czy działanie podjęto z komputera czy z urządzenia mobilnego (na podstawie informacji o przeglądarce użytkownika zawartej w nagłówku User-Agent przeglądarki lub atrybutów aplikacji); identyfikator użytkownika na Facebooku (wyłącznie w przypadku zalogowanych użytkowników).

 5. INDICO PLUS sp. z o.o. nie ma dostępu do danych przetwarzanych w ramach zdarzeń – ma dostęp wyłącznie do zbiorczych Statystyk strony.

 6. Więcej w informacji o danych na potrzeby statystyki stron: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz w informacji o statystykach stron: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Strona wykorzystuje pliki cookies (które za Twoją zgodą wyrażoną poprzez korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki, są instalowane w Twoim urządzeniu) w celach jej poprawnego działania, dostosowania do Twoich potrzeb, bezpieczeństwa, analitycznych (Google Analytics). Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub instalację plików cookies opt-out. Więcej w Polityce cookies oraz Polityce prywatności.

ROZUMIEM